Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere toezegging, aanbieding, offerte en overeenkomst van “SKNN”, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63479249.

“De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door “SKNN” in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “SKNN” en haar directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SKNN  en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien SKNN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SKNN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van SKNN zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. SKNN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij deze bij het opstellen van zijn aanbieding gebruiken. Opdrachtnemer zal opdrachtgever echter wel wijzen op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

Onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;

Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

Onjuistheden en gebreken, zoals in bovenstaande punten genoemd, voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan opdrachtnemer openbaren en opdrachtnemer ter zake kundig moet worden geacht.

Indien opdrachtnemer voor te leveren zaken geen montagewerkzaamheden ter plaatse dient te verrichten is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor de bestelde afmetingen, profielen, aansluitdetails en alle andere specificaties. Aan de door opdrachtnemer genoemde, aangenomen en/of gemeten afmetingen en andere specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten van opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor consumenten standaard inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor zakelijke overeenkomsten standaard inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

De prijs omvat de volgende aanvullende diensten:
• Het afvoeren van het verwijderde glas waar deze vervangen worden
• Het transport van de geleverde goederen

De prijs omvat niet de volgende aanvullende diensten:
• Het afvoeren van afval in excessieve proporties
• Demontage verwarming (dit doen wij niet).
• Herplaatsen van Jaloezie/vitrage.
• Aanvullende kraankosten indien de situatie niet geschikt is voor een standaard kraan of uitgebreidere werkzaamheden waaronder maar niet uitzonderlijk het verwijderen van een bestaande dakkapel of een abnormale afstand te overbruggen door de kraan.
• Stuc- en Schilderwerk; bijvoorbeeld maar niet uitzonderlijk ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde diensten
• Aftimmeren van ruimtes; bijvoorbeeld maar niet uitzonderlijk ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde diensten

De omvattendheid van de prijs is te beoordelen door SKNN en zal altijd in overleg zijn en gecommuniceerd worden naar de Opdrachtgever.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SKNN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SKNN anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SKNN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Contractduur, uitvoeringstermijnen, wijziging overeenkomst en prijsverhoging

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SKNN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SKNN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

SKNN maakt gebruik van samenwerkingen met derden om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
SKNN is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SKNN de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Het door de Opdrachtgever geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, vrij is van rechten van derden of toestemming heeft van de rechthebbende om het materiaal te laten gebruiken, tenzij SKNN. anders aangeeft.

Het staat SKNN vrij om het door de klant aangeleverde materiaal te bewerken en toe te passen op de opdracht naar eigen inzicht.
De uitvoeringstermijn die is afgesproken met de Opdrachtgever gaat pas in nadat de eventueel aan te leveren gegevens, hieronder valt ook de inmeetafspraak, als zijnde ontvangen is bevestigd door SKNN.

Eventuele wijzigingen of vertragingen van de overeenkomst worden altijd tijdig gecommuniceerd. Het vertragen om een redelijkerwijs verklaarbare reden geeft zowel de Opdrachtgever en SKNN niet het recht de overeenkomst te beëindigen.

Mocht de afgesproken prijs niet voldoende blijken om de overeenkomst uit te voeren zal SKNN dit altijd in overleg doen met de Opdrachtgever. Mocht de reden van een nodige prijsverhoging niet te wijten zijn Opdrachtgever op welk gebied dan ook, zal SKNN trachten hierin rekening te houden met de meerprijs.

Overmacht

SKNN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SKNN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SKNN niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SKNN of van derden daaronder begrepen.

SKNN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SKNN zijn verbintenis had moeten nakomen.

SKNN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan de vermeldde termijn na de melding van overmacht, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover SKNN ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SKNN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling en Incassokosten

Betaling dient volgens het betalingsschema vastgesteld door SKNN, over het algemeen is de betaling volledig achteraf binnen de besproken betalingstermijn zoals vermeld op factuur. mits anders vermeld kan hierin worden gevraagd 90% van het totale factuurbedrag overgemaakt per bank bij aanvang van de montagewerkzaamheden, hiermee wordt bedoeld dat deze betaling gedaan mag worden zodra de monteur aanwezig is op de montagelocatie, echter zal de betaling moeten plaatsvinden voor de monteur zijn/haar werkzaamheden aanvangt. 10% van het totale factuurbedrag wordt pas gefactureerd zodra de gehele opdracht is afgerond. Mits dit niet vermeld staat in de offerte is de volledige betaling binnen 14 dagen na het afronden van de werkzaamheden.

Betaling van alleen geleverde goederen, zonder montage of installatie dient volledig betaald te worden op het moment van afleveren.

SKNN is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
1. een betalingstermijn is overschreden;
2. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
4. opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
5. opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SKNN verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien SKNN echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Indien SKNN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

SKNN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SKNN is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien SKNN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SKNN beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

De aansprakelijkheid van SKNN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

SKNN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SKNN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SKNN toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

SKNN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SKNN of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Eigendomsvoorbehoud

Pas na volledige betaling gaat het eigendomsrecht van het product naar de klant.

Garantie en aansprakelijkheid

SKNN garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Onregelmatigheden die aan de constructie, werking en/of algehele aanzicht geen afbreuk doen, zijn geen reden voor restitutie en/of garantie.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie

De volgende termijnen gelden voor de geleverde producten:
Kozijnen – 10 jaar op de constructie en een selectie van de profielen
10 jaar op water-, wind en luchtdichtheid van de kozijnen en deuren binnen de bestaande normen
7 jaar op het loskomen van de dichtingen 
5 jaar op kleurvastheid, -hechtingen en folie
Glas – 10 jaar
Hang- en Sluitwerk – 5 jaar
Rolluiken/Screens – 2 jaar
Elektrische motoren – 2 jaar
Handzenders, handschakelaars en handbakjes – 1 jaar
Horren – 1 jaar
Ventilatieroosters – 1 jaar

Voorwaarden leveren/afhalen van de kozijnen:
bij afhalen dienen de kozijnen gecontroleerd te worden door koper op beschadiging en compleetheid.
bij bezorgen dienen de kozijnen gecontroleerd te worden door koper op beschadiging en compleetheid na het afladen en voor dat de chauffeur weg gereden is.
wanneer er bij bezorgen niemand aanwezig is ligt de verantwoording bij de koper.
wanneer dit niet gebeurd is de koper verantwoordelijk.
bij productiefout dienen de kozijnen retour gebracht te worden naar de Fabriek te Emmen.

Voor overige accessoires en geleverde bijproducten geldt de garantietermijn die door de leverancier van het product is afgegeven.

SKNN is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SKNN.

SKNN is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

Indien SKNN, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

De Opdrachtgever is gehouden SKNN te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen SKNN mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Opdrachtgever dienen te komen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SKNN of de fabrikant zijn verricht;
• Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
• Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
• Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

Door opnieuw leveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Intellectuele eigendommen

De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot alle producten berusten bij SKNN, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. SKNN behoudt het recht om geleverde producten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SKNN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van SKNN is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SKNN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Direct een offerte aanvragen? Dat kan! Stuur ons een e-mail:
iptv player -

instagram volgers kopen echte

-

spoed loodgieter rotterdam